Mansid

Mansid (endonüüm Мāньси / Мāньси мāхум) on üks kahest obiugri rahvast, kes elavad Venemaa Föderatsioonis Tjumeni oblastis Handi-Mansi autonoomses ringkonnas, vähesel määral ka Sverdlovski oblastis. Esimest korda mainiti mansisid 1396. a. Vene kroonikas vogulite nime all, praeguseks on see nimetus aga iganenud.

Koos handi ja vene keelega on mansi keel Handi-Mansi autonoomse ringkonna ametlik keel. 2020. aasta rahvaloenduste andmeil on mansisid 49 646, kellest 13 691 peab mansi keelt oma emakeeleks. Tegelikke mansi keele valdajaid on aga 1346, sealhulgas ka muude rahvaste esindajad. Nii väike kõnelejate arv ongi põhjus, miks peetakse mansi keelt tõsiselt ohustatud keeleks.

Mansi ja handi keele murdealad Handi-Mansi autonoomses ringkonnas.
(Kaart: https://indo-european.eu/2021/04/ob-ugric-homeland/)

Mansi keel jaguneb neljaks peamiseks murdeks: põhja-, ida-, lõuna- ja lääne-mansi. 20. sajandi algul elasid põhjamansid Obi, Põhja-Sosva, Ljapini ja Lozva ülemjooksu ääres, idamansid Konda, lõunamansid Tavda ääres, läänemansid Pelõmi ning Lozva kesk- ja alamjooksu ääres. Tänaseks on lõuna- ja lääne-mansi murded välja surnud, rahvana on säilinud põhja-, ida- ja vähesel määral ka lääne-mansid. Mansi kirjakeeleks on saanud põhjamurde Sosva murrak. Mansi murretes võime leida analoogi Eestiga: lõuna-mansi murdes on isepäraseid tunnuseid, mida muudes murretes ei esine, mistõttu teda neist ka tugevamalt eristatakse.

Manside peamisteks tegevusaladeks on jahindus ja kalapüük, mis on põhjapoolsetes piirkondades ühendatud põhjapõdrakasvatusega, lõunapoolsetes piirkondades põllumajanduse ja karjakasvatusega.

Ajaloos on mansid pidanud vastu venelaste ja tatarlaste sõjakäikudele ning lõpuks allunud Vene ülemvõimule. Nõukogude ajal sai nende traditsiooniline eluviis ja kultuur tohutult kannatada: paljud mansid asustati väikestest asulatest suurtesse küladesse, nafta- ja gaasimaardlate rajamisega kasvas manside elualadele sisseränne, hävitati miljoneid hektareid põhjapõtrade karjamaid ja reostati kalarikkaid veekogusid.

Lisainfot manside kohta leiab Eesti Rahva Muuseumi kodulehel ning Fenno-Ugria Asutuse kodulehel.