MTÜ Hõimulõimed põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing Hõimulõimed (edaspidi MTÜ Hõimulõimed) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus. 

1.2. MTÜ Hõimulõimed on loodud 2019. aastal ning juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

1.3. MTÜ Hõimulõimed asukoht on Tartus, kuid võib tegutseda kogu Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus või teistes riikides.

1.4. MTÜ Hõimulõimed on eraõiguslik juriidiline isik kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega. 

2. Eesmärgid ja põhitegevused

2.1. MTÜ Hõimulõimed eesmärkideks on:
2.1.1. soome-ugri rahvaste, keelte ja kultuuride tutvustamine, 
2.1.2. soome-ugri kultuuriliikumise edendamine,
2.1.3. noorte kaasatuse süvendamine eelmainitud tegevustes.

2.2. Oma eesmärkide täitmiseks MTÜ Hõimulõimed:
2.2.1. esindab Eesti noori rahvusvahelises soome-ugri liikumises;
2.2.2. korraldab soome-ugri teemalisi üritusi;
2.2.3. teeb koostööd teiste Eestis tegutsevate soome-ugri seltsidega;
2.2.4. teeb koostööd teiste soome-ugri rahvastega, sealhulgas nende noorteorganisatsioonidega;
2.2.5. vahendab soome-ugri kultuuriliikumisega seotud infot;
2.2.6. viib läbi projekte.

3. Liikmeskond

3.1. MTÜ Hõimulõimed liikmeteks võivad olla vähemalt 16-aastased füüsilised isikud, kes tunnistavad ja järgivad MTÜ Hõimulõimed põhikirja ja väärtusi.
3.1.1. Alla 18-aastastel liikmetel on samad õigused ja kohustused kui täisealistel liikmetel, välja arvatud punktides 3.3.3. ja 3.4.3. sätestatu.

3.2. Liikmeks vastuvõtmise kord.
3.2.1.  MTÜ Hõimulõimed liikmeks vastuvõtmise otsustab MTÜ Hõimulõimed juhatus isiku kirjaliku avalduse ja
motivatsioonikirja alusel.
3.2.2.  Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole MTÜ Hõimulõimed juhatuse liikmetest.
3.2.3.  MTÜ Hõimulõimed juhatusel on õigus määrata liikmekandidaadile katseaeg kuni üks aasta, mille lõppemisel otsustab juhatus kandidaadi liikmelisuse. MTÜ Hõimulõimed juhatusel on õigus katseaeg lõpetada ennetähtaegselt. 

3.3. MTÜ Hõimulõimed liikmetel on õigus:
3.3.1.  võtta hääleõigusega osa MTÜ Hõimulõimed üldkoosolekutest;
3.3.2.  valida MTÜ Hõimulõimed juhatust;
3.3.3.  kandideerida MTÜ Hõimulõimed juhatusse.

3.4. MTÜ Hõimulõimed liikmetel on kohustus:
3.4.1.  lähtuda oma tegevuses MTÜ Hõimulõimed põhikirjast ja üldkoosoleku otsustest;
3.4.2.  hoida MTÜ Hõimulõimed head mainet;
3.4.3.  tasuda ettenähtud korras liikmemaksu, mille suuruse ja tasumise korra otsustab MTÜ Hõimulõimed üldkoosolek;
3.4.4.  osaleda üldkoosolekul või kirjalikult taasesitavas vormis volitada oma hääl teisele MTÜ Hõimulõimed liikmele.

3.5. Katseajal on MTÜ Hõimulõimed liikmekandidaatidel õigus:
3.5.1. võtta ilma hääleõiguseta osa MTÜ Hõimulõimed üldkoosolekutest.

3.6. Katseajal on MTÜ Hõimulõimed liikmekandidaatidel kohustus:
3.6.1. lähtuda oma tegevuses MTÜ Hõimulõimed põhikirjast ja üldkoosoleku otsustest;
3.6.2.  hoida MTÜ Hõimulõimed head mainet.

3.7. MTÜ Hõimulõimed liige arvatakse MTÜ Hõimulõimed-st välja:
3.7.1.  kirjaliku sooviavalduse alusel;
3.7.2.  juhatuse lihthäälteenamuse otsusel, kui ta ei täida punktis 3.4. kirjeldatud kohustusi.

4. Üldkoosolek

4.1. MTÜ Hõimulõimed kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik MTÜ Hõimulõimed liikmed ning katseajal olevad liikmekandidaadid. Igal liikmemaksu tasunud liikmel on üks hääl.

4.2. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
4.2.1. MTÜ Hõimulõimed põhikirja kinnitamine ja muutmine;
4.2.2. tegevusstrateegia kinnitamine;
4.2.3. eelarve ja selle täitmise kinnitamine;
4.2.4. juhatuse ja vajadusel revisjoniorgani valimine, nende valimiskorra määramine ning nende esitatud aastaaruannete kinnitamine;
4.2.5. otsuste langetamine MTÜ Hõimulõimed ühinemise ja jagunemise kohta.

4.3. Üldkoosoleku kokkukutsumise kord sätestab:
4.3.1. Juhatus kutsub kokku üldkoosoleku vähemalt üks kord aastas ning teatab liikmetele kirjalikult vähemalt 30 päeva enne korralise üldkoosoleku algust täpse toimumise aja, koha ja päevakorra. Juhul, kui päevakord sisaldab ettepanekuid MTÜ Hõimulõimed põhikirja muutmiseks, tuleb kutsele lisada uute põhikirjapunktide projekt.
4.3.2. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt 14 päevase etteteatamisega, kui seda nõuab vähemalt 1/3 MTÜ Hõimulõimed liikmetest või 1/3 juhatuse liikmetest. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks tuleb esitada juhatusele kirjalik nõue, näidates ära kokkukutsumise põhjused.
4.3.3. Kui juhatus ei ole 7 päeva jooksul alates avalduse saamise päevast erakorralise üldkoosoleku toimumisest teavitanud, võivad taotlejad erakorralise üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

4.4. Üldkoosoleku otsuste vastuvõtmise kord sätestab:
4.4.1. Üldkoosolek saab otsuseid vastu võtta, kui sellel on esindatud üle poole MTÜ Hõimulõimed liikmete häältest.
4.4.2. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul esindatud häältest.
4.4.3. Igal MTÜ Hõimulõimed liikmel on õigus üldkoosolekul volituse alusel esindada teisi liikmeid.

4.5. MTÜ Hõimulõimed liige ei saa võtta osa hääletamisest üldkoosolekul, kui
4.5.1. MTÜ Hõimulõimed-l on nõue tema vastu ja otsustatakse tema vabastamine varalistest või muudest kohustustest;
4.5.2. otsustamisel on tema ja MTÜ Hõimulõimed vahelist lepingut puudutavad küsimused;
4.5.3. ta ei ole tasunud liikmemaksu.

4.6. Juhatuse liige ei saa võtta osa hääletamisest üldkoosolekul, kui otsustamisel on juhatuse tegevusele hinnangu andmine või hinnangu andmine tegevusele, mille eest ta on vastutav.

5. Juhatus

5.1. Üldkoosolekute vahelisel ajal korraldab MTÜ Hõimulõimed tegevust üheks aastaks üldkoosolekul valitud kolmeliikmeline juhatus.

5.2. Üldkoosolek valib järgnevad juhatuse liikmed:
5.2.1. esimehe, kes koordineerib MTÜ Hõimulõimed juhatuse tööd; 
5.2.2. sekretäri, kes protokollib koosolekuid ja vastutab MTÜ Hõimulõimed sisekommunikatsiooni eest;
5.2.3. laekuri, kes koordineerib MTÜ Hõimulõimed varade haldamist.

5.3. MTÜ Hõimulõimed juhatus:
5.3.1. määrab vajadusel tähtajalised vastutusalad juhatusse mittekuuluvatele MTÜ Hõimulõimed liikmetele vastavalt nende nõusolekule;
5.3.2.  lahendab MTÜ Hõimulõimed üldisi küsimusi, mis ei kuulu aastakoosoleku ainupädevusse;
5.3.3. haldab MTÜ Hõimulõimed liikmete registrit;
5.3.4.  vormistab vajadusel tööle palgalisi töötajaid;
5.3.5.  kasutab, käsutab ja haldab MTÜ Hõimulõimed vara;
5.3.6.  taotleb MTÜ Hõimulõimed tööks vajalikke vahendeid riiklikest ja muudest allikatest ning kinnitab MTÜ Hõimulõimed projektid;
5.3.7.  kutsub kokku üldkoosolekuid ja valmistab ette nende päevakorra;
5.3.8.  esitab üldkoosolekul kinnitamiseks MTÜ Hõimulõimed majandusaasta aruande ning järgmise aasta eelarve ja tegevuskava;
5.3.9.  esindab MTÜ Hõimulõimed suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja liikumistega;
5.3.10.  esindab MTÜ Hõimulõimed kõikides õigustoimingutes, mis lähtuvad juhatuse otsustest.

5.4. Juhatuse koosolekuid viiakse läbi vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kvartalis. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on kõik selle liikmed. Juhatus võtab vastu otsuseid lihthäälteenamusega.

6. Õigused

6.1. MTÜ Hõimulõimed-l on õigus:
6.1.1.  avada ja sulgeda pangaarveid;
6.1.2.  võtta lühi- ja pikaajalist laenu;
6.1.3.  sõlmida enda nimel lepinguid ja muid tehinguid ja toiminguid juriidiliste ja üksikisikutega vastavalt MTÜ Hõimulõimed põhikirjalistele eesmärkidele;
6.1.4.  sõlmida lepinguid;
6.1.5.  võtta tööle ja vabastada töölt MTÜ Hõimulõimed palgalisi töötajaid;
6.1.6.  arendada kirjastustegevust;
6.1.7.  arendada muud tegevust, mis ei ole vastuolus käesoleva põhikirja ja kehtivate õigusaktidega.

7. Vara

7.1. MTÜ Hõimulõimed tööks vajalikud vahendid saadakse:
7.1.1.  riiklikest eraldistest;
7.1.2.  MTÜ Hõimulõimed liikmemaksudest;
7.1.3.  üksikisikute ja juriidiliste isikute annetustest;
7.1.4.  sihtotstarbelistest korjandustest;
7.1.5.  MTÜ Hõimulõimed korraldatud või tema kasuks läbiviidud tuluüritustest;
7.1.6.  muudest laekumistest.

7.2. MTÜ Hõimulõimed omandis võib olla igasugust vara, mis on talle vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamine ei ole vastuolus seadusega.

8. Ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine

8.1. MTÜ Hõimulõimed tegevuse lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustab üldkoosolek, kui vastavasisulise otsuse poolt hääletab kirjalikult 2/3 MTÜ Hõimulõimed liikmetest.

8.2. MTÜ Hõimulõimed tegevuse lõpetamisel valib üldkoosolek likvideerijad.

8.3. MTÜ Hõimulõimed lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle sarnase tegevusega mittetulundusühingule, avalik- õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele. 

Põhikiri on vastu võetud 25.11.2019